KOŁO DANIEL
historia koła
władze
członkowie
łowiska
GOSPODARKA ŁOWIECKA
plany łowieckie
urządzenia łowieckie
POLOWANIA
terminy polowań zbiorowych
kalendarz łowiecki (terminy polowań)
kryteria odstrzału
fazy księżyca
SZACOWANIE SZKÓD
podstawa prawna
szacujący
pliki do pobrania
PRAWO ŁOWIECKIE
GWARA ŁOWIECKA
GALERIE
polowania zbiorowe
prace gospodarcze
inne
PRZYDATNE INFORMACJE
punkty wyłożenia książek ewidencji
punkty skupu zwierzyny
badania weterynaryjne
cenniki opłat za zwierzynę pobraną na użytek własny
zasady przystrzeliwania broni
TWÓRCZOŚĆ DZIADKA WŁADKA

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 15 lipca 2002 r.
w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wyptat odszkodowań za szkody w uprawa i płodach rolnych.
(Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2002r.)

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372 i Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego informuje właściwy miejscowo zarząd gminy o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych.

2. Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda, zwany danej "poszkodowanym", zgłasza szkodę w formie pisemnej osobie, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia jej powstania.

3. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do prowadzenia ewidencji zgłoszeń, o których mowa w ust. 2.

 

§ 2.

1. Wstępnego szacowania, zwanego dalej "oględzinami", i ostatecznego szacowania szkód dokonują upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, zwani dalej "szacującymi", przy udziale poszkodowanego lub jego pełnomocnika oraz na żądanie jednej ze stron przedstawiciela właściwej terytorialnie izby rolniczej.

2. Pełnomocnikowi, o którym mowa w ust. 1, pełnomocnictwa udziela się na piśmie.

3. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego o terminie oględzin lub ostatecznego szacowania szkody.

4. Nieobecność zawiadomionego poszkodowanego nie wstrzymuje dokonania oględzin lub ostatecznego szacowania szkody.

5. Z oględzin oraz ostatecznego szacowania szkody szacujący sporządza protokół, który podpisuje szacujący, poszkodowany lub jego pełnomocnik oraz przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej, jeżeli uczestniczył w oględzinach lub ostatecznym szacowaniu szkody.

6. W przypadku gdy poszkodowany jest nieobecny lub odmawia podpisania protokołu, szacujący zamieszcza o tym informację w protokóle, z podaniem przyczyny braku podpisu.

7. Poszkodowany może wnieść zastrzeżenia do protokołu.

8. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 5, stanowi załącznik do rozporządzenia.

 

§ 3.

1. Ostateczne szacowanie i ustalenie szkód w uprawach i płodach rolnych poprzedza się dokonaniem oględzin.

2. Oględzin, o których mowa w ust. 1, dokonuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody.

3. Podczas oględzin ustala się:

1) gatunek zwierzyny, która spowodowała szkodę,

2) rodzaj i jakość uprawy,

3) obszar całej uprawy,

4) przybliżony obszar uprawy, która została uszkodzona.

 

§ 4.

1. Ostatecznemu szacowaniu podlegają straty ilościowe i jakościowe powstałe w wyniku uszkodzenia, zniszczenia uprawy lub płodów rolnych.

2. Ostatecznego szacowania oraz określenia wy kości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed sprzętem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy lub płodu rolnego.

3. O terminie planowanego sprzętu uszkodzony upraw lub płodów rolnych poszkodowany jest obowiązany powiadomić szacującego, w sposób określony w § 1 w ust. 2, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

4. Podczas ostatecznego szacowania ustala się:

1) gatunek zwierzyny, która spowodowała szkodę,

2) rodzaj uprawy,

3) obszar całej uprawy,

4) obszar uprawy, który uległ uszkodzeniu,

5) procent zniszczenia uszkodzonej uprawy,

6) wysokość odszkodowania.

5. Obliczenia rozmiaru szkody dokonuje się poprzez pomnożenie wielkości uszkodzonego obszaru uprawy i procentu jej zniszczenia (powierzchnia zredukowana) oraz ustalonego plonu.

6. Wysokość odszkodowania oblicza się, mnożąc rozmiar szkody przez cenę skupu danego artykułu rolnego, a w przypadku gdy nie jest prowadzony skup cenę rynkową, obowiązującą w okresie szacowania i rejonie występowania szkody, pomniejszoną o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Wysokość odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach ustala się na podstawie ostatecznego szacowania, uwzględniając wartość utraconego plonu (masy zielonej lub siana) w danym sezonie wegetacyjnym oraz koszty doprowadzenia uszkodzonej powierzchni do stanu pierwotnego; koszty te wylicza się na podstawie aktualnych cen prac agrotechnicznych oraz wartości rynkowej niezbędnych do wysiania nasion.

8. Jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się jedynie ostatecznego szacowania.

9. Nieuprzątnięcie płodów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu ostatecznego szacowania wyklucza możliwość ponownego szacowania, w przypadku dalszego zwiększenia się szkody.

 

§ 5.

Przy ostatecznym szacowaniu szkód wyrządzanych w uprawach rolnych wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, jeżeli szkoda powstała:

1) w okresie do dnia 15 kwietnia w wysokości 25°,

2) w okresie od dnia 16 kwietnia do dnia 20 maja w wysokości 40%,

3) w okresie od dnia 21 maja do dnia 10 czerwca w wysokości 60%,

4) w okresie od dnia 11 czerwca w wysokości 85% kwoty obliczonej w sposób określony w § 4 ust. 6.

 

§ 6.

Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich w terminie trzydziestu dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody.

 

§ 7.

Traci moc rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dn. 22 maja 1997 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 57, poz. 359).

 

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Środowiska: S. Żelichowski