KOŁO DANIEL
historia koła
władze
członkowie
łowiska
GOSPODARKA ŁOWIECKA
plany łowieckie
urządzenia łowieckie
POLOWANIA
terminy polowań zbiorowych
kalendarz łowiecki (terminy polowań)
kryteria odstrzału
fazy księżyca
SZACOWANIE SZKÓD
podstawa prawna
szacujący
pliki do pobrania
PRAWO ŁOWIECKIE
GWARA ŁOWIECKA
GALERIE
polowania zbiorowe
prace gospodarcze
inne
PRZYDATNE INFORMACJE
punkty wyłożenia książek ewidencji
punkty skupu zwierzyny
badania weterynaryjne
cenniki opłat za zwierzynę pobraną na użytek własny
zasady przystrzeliwania broni
TWÓRCZOŚĆ DZIADKA WŁADKA

 

 

 

                                   
     AKTUALNOŚCI

  =============================================================

  Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji:

  http://www.zielonagora.pzlow.pl/images/stories/Pliki/2020/Biezace/Aktualnosci/ASF/Wytyczne-bioasekuracja_podczas_polowan.pdf

  ========================================================

  Afrykański pomór świń / zasady bioasekuracji dla myśliwych

  Cz.1

   PO DOKONANIU ODSTRZAŁU I W CZASIE PATROSZENIA


  W związku z coraz bardziej rozprzestrzeniającym się wirusem ASF na terenie naszego kraju, przypominamy wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w łowisku, po dokonaniu odstrzału oraz w czasie patroszenia.

  Wytyczne odnośnie zasad bioasekuracji przez myśliwych podczas polowania na dziki dotyczą obszarów objętych ograniczeniami, obszarów zagrożenia i obszarów ochronnych.


  Zachowanie zasasd bioasekuracji w łowisku, po dokonaniu odstrzału:

  A) Na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożenia dziki odstrzelone nie mogą być patroszone w łowisku lecz na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików;

  B) Na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików zapewnia się miejsce do patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, oznaczone tabliczką z napisem „Miejsce patroszenia”;

  C) Minimalne wymagania przy patroszeniu dzików zostały opisane w "zasady zachowania bioasekuracji podczas patroszenia" Zasady zachowania bioasekuracji w czasie patroszenia;

  D) Każdy odstrzelony dzik u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF, po dokonaniu oględzin i pobraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, przeznaczony jest do utylizacji;

  E) Na obszarze ochronnym obowiązują zasady bioasekuracji opisane w "zasady zachowania bioasekuracji podczas patroszenia", przy czym dopuszcza się patroszenie dzików w łowisku;

  F) Na terenach zlokalizowanych poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia należy dokonywać patroszenia dzików zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików podczas polowań, stanowiącymi załącznik do zarządzenia nr 12/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 30 listopada 2017 r., a samo patroszenie wykonać na folii lub innym szczelnym materiale.  Zasady zachowania bioasekuracji w czasie patroszenia:

  1. A) Zaleca się dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym, szczelnym materiale;


   B) Miejsce patroszenia należy obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu;

   C) 
   Zaleca się umieszczanie patrochów i folii, na której dokonano patroszenia w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku;

   D) Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie.  Cz.2

  PODCZAS TRANSPORTU POZYSKANYCH DZIKÓW!

  Kolejnym etapem postępowania z tuszą pozyskanego dzika jest jego transport do miejsc jego przechowywania.

  Za miejsce przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików uważa się punkt skupu dziczyzny lub zakład obróbki dziczyzny lub inny zakład nadzorowany przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze i/lub skóry dzików, zlokalizowany na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami, obszarze ochronnym, jak również poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z ASF
  .  Zasady bioasekuracji w czasie przewożenia tusz dzików poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia oraz całych dzików przed patroszeniem w obszarach z miejsc polowania do miejsc przetrzymywania tusz.

  1. Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi;

  2. Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji;

  3. Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików;

  4. Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału;  Cz.3

  BIOASEKURACJA W PUNKTACH PRZETRZYMYWANIA TUSZ ODSTRZELONYCH DZIKÓW.


  Bioasekuracja nie dotyczy tylko myśliwych podczas polowania i w czasie czynności związanych z patroszeniem i transportem pozyskanych tusz dzików. Ważne jest również przestrzeganie zasad bioasekuracji w punktach przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików.


  Wymagania co do miejsc przetrzymywania tusz dotyczą obszarów ochronnych, objętych ograniczeniami i obszarów zagrożenia.

  1. Punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików powinien być wyposażony w maty
  dezynfekcyjne
   i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji
  kół środków transportu
   oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej;

  2. Tusze przetrzymywane są w chłodni, natomiast patrochy gromadzone są oddzielnie,
  zapewniając w miarę możliwości ich przetrzymywanie w temperaturze chłodni;

  3. Patrochy oznacza się w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do danej tuszy przetrzymywanej w chłodni;

  4. W punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek dokonywania oględzin tusz przez urzędowego lekarza weterynarii;

  5. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy lub dzika przed patroszeniem, należy pozostawić przy patrochach, natomiast wszystkie materiały wielorazowego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji;

  6. Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunków

  Cz.4

  POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ

  Zachowanie zasad bioasekuracji przy pobieraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF od odstrzelonych dzików:


  1. Próbki do badań laboratoryjnych należy pobierać do plastikowych probówek jednorazowego użytku bez antykoagulantu, a następnie umieścić je w worku strunowym i oznakować. Minimalna objętość próbki krwi, wystarczająca do wykonania badań laboratoryjnych wynosi 2 ml.

  2. Należy unikać zanieczyszczenia od otoczenia tuszy, z której pobierana jest próbka z krwią zwierzęcia.

  3. Wszelkie materiały lub sprzęt użyte do pobierania próbek krwi, po zakończeniu próbkobrania należy umyć a nastąpienie zdezynfekować lub, w razie konieczności, poddanie utylizacji.

   


  ===================================================================
  Afrykański pomór świń / postępowanie z tuszą w poszczególnych strefach
  http://www.zielonagora.pzlow.pl/images/stories/Pliki/2019/Biezace/Aktualnosci/ASF/Dziki_strefa_biala_zolta_czerwona.pdf

  =================================================================
  Afrykański pomór świń / mapa zasięgu w Polsce

  https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/


  ==================================================================
  Afrykański pomór świń / zalecenia PZŁ !!!
  http://www.zielonagora.pzlow.pl/images/stories/Pliki/2019/Biezace/Aktualnosci/ASF/Zasady_dzialania_kol_i_niestowarzyszonych_w_zwiazku_z-ASF.pdf

  ===============================================================

  Afrykański pomór świń / bioasekuracja
  https://www.lasy.gov.pl/pl/wideo/telewizja-lasow-panstwowych/wideo/afrykanski-pomor-swin-bioasekuracja

  ============================================================
  Łowiectwo to nie tylko gospodarka, to nie tylko polowanie. Łowiectwo to też tradycja tworzona przez wiele lat, której jesteśmy spadkobiercami, to też kult św Huberta, któremu 3 listopada jesteśmy winni  oddać cześć. Wszystkim myśliwym, którzy w niedzielę 3 XI wzięli udział we mszy św. Hubertowskiej w Pasterzowicach pragnę serdecznie podziękować.


  https://photos.app.goo.gl/cxomDX2FHK2TmbiH8
   

  20191103_131804.jpg
  20191103_131812.jpg
  20191103_133812.jpg
  20191103_141149.jpg
  20191103_141157.jpg
  IMG-20191103-WA0022_1.jpg
  IMG_20191103_WA0010.jpg
  IMG_20191103_WA0015.jpg
  IMG_20191103_WA0022.jpg
  ============================================================================

  ============================================================================
  Fotorelacja z uroczystości wręczenia ,,Złotego Medalu Zasługi Łowieckiej” dla naszego koła
  Autor zdjęć: Łukasz Saranek
  https://photos.app.goo.gl/5NLCh3fatLPjqogC7
  ============================================================================


  VI WIELKIE ŁOWY W PUSZCZY ŻAGAŃSKIEJ
  20 października 2019 r. !!!  http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,D1F177C367CA8285C11F2DCD162E624979B0EF83#/
  ============================================================================

  Uchwały Koła Łowieckiego „Daniel” w Szprotawie z dnia 04.09.2016r.

  §1.

  Sprawy organizacyjne

  1. Uchyla się wszystkie wcześniejsze uchwały WZ KŁ ,,Daniel” w Szprotawie dotyczące spraw łowieckich, niepersonalnych związanych z wyborami oraz z odznaczeniami łowieckimi.

  Uchwały uchylone: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/2013

  7/8/9/2014 oraz kryteria odstrzałów, które powstały z mocy uchwały 9/2014 i 10/11/12/13/14/2015.

  1. Koło Łowieckie „Daniel” w Szprotawie działa w oparciu o ramowy statut Polskiego Związku Łowieckiego.

  2. Ustala się, że adresem siedziby Koła jest adres zamieszkania łowczego, a adresem do korespondencji jest adres sekretarza Koła.

  3. Informacje o terminach posiedzeń Zarządu Koła, będą podawane na str. internetowej kolodaniel.pl

  4. Obowiązujące uchwały KŁ. ,,Daniel” w formie pisemnej maja być wysłane raz w roku po WZ do wszystkich członków Koła.

  §2

  Sprawy finansowe

  Wpisowe, składki członkowskie i inne opłaty oraz sposoby i terminy ich uiszczania

  1. Zgodnie z § 74 ust. 2 Statutu PZŁ. Ustala się wpisowe do Koła w wysokości 10-cio krotnej składki rocznej do Koła aktualnej w dniu przyjęcia. Wpisowe należy wpłacić przed podjęciem przez zarząd odpowiedniej uchwały. Nie wpłacenie wpisowego uniemożliwia podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia.

  2. Ustala się składkę członkowską w wysokości 18 zł miesięcznie (216zł rocznie), płatną cyklicznie co miesiąc, jednorazowo lub kwartalnie najpóźniej do końca roku kalendarzowego.

  3. Ustala się składkę członkowską na rzecz Koła, dla członków Koła, którzy ukończyli 70lat i są członkami macierzystymi w wysokości 50% składki normalnej.

  4. Każdy członek Koła zdaje karmę na dokarmianie zwierzyny o równowartości 50kg żyta lub wpłaca na konto koła równowartość 50kg żyta obowiązującą w danym roku gospodarczym.

  5. Ustala się opłatę za tuszę zwierzyny pobranej na użytek własny wg cen i klas obowiązujących w danym dniu w skupie.

  W/w opłatę należy uiścić w terminie 7dni od daty wystawienia rachunku.

  1. Ustala się rekompensatę za odstawienie tuszy do punktu skupu wskazanego przez łowczego,

  a pozyskanej na polowaniu indywidualnym w wysokości 30zł.

  1. Ustala się opłatę za wydawanie pozwoleń na polowanie indywidualne dla myśliwych nie będących członkami koła w wysokości 100zł na okres 2-ch tygodni i 200zł na okres miesiąca, myśliwi zapraszani przez ZK zwolnieni są z w/w opłat.

  2. Ustala się, że myśliwy biorący udział w polowaniu zbiorowym, a nie będący członkiem Koła,

  z chwilą strzelenia samca zwierzyny płowej (jeleń byk) aby stać się właścicielem trofeum uiszcza opłatę w wys. 500zł.

  1. Zwalnia się kol. Romana Stanisławskiego ze składek na rzecz Koła w zamian za nieodpłatne udostępnienie strzelnicy do corocznego przystrzelania broni przez członków KŁ ,,Daniel”.

  2. Zwalnia się kol. Wiesława Zająca z płatności na rzecz koła za wieloletnie zasługi.

  .

  §3

  Gospodarka łowiecka


  1. Ustala się obowiązek wykonania prac gospodarczych na rzecz Koła wys.40roboczogodzin.

  2. Dopuszcza się możliwość opłaty za niewykonanie prac w wys. 15zł/rgodz.

  3. Prace w poszczególnych obwodach łowieckich realizowane będą przez członków koła w przydzielonych grupach roboczych.

  4. Przydział myśliwych do poszczególnych grup dokonuje Zarząd Koła i zarazem informuje o przydzielonych pracach dla danej grupy.

  5. Gospodarz obw. zleca i rozlicza poszczególne grupy z realizacji powierzonych prac.

  6. Zarząd Koła na podst. sprawozdania właściwego gospodarza obw. dwukrotnie w ciągu sezonu dokonuje rozliczenia z wykonanych prac, pierwszy termin przypada na dzień

  30 września, a drugi na 15 lutego.

  1. Ustala się normy godz. na poszczególne prace:

  1. Ambona zimowa 80godz

  2. Ambona wiosenno zimowa 50godz

  3. Paśnik mniejszy 30godz

  4. Paśnik magazyn 100 godz

  5. Wysiadka 20 godz

  6. Lizawka 3godz

  8.Wszystkie urządzenia łowieckie w łowisku Koła mają być budowane wg projektu, nie zastosowanie się do w/w zaleceń może skutkować niezaliczeniem godz, lub zmniejszeniem ilości przepracowanych godz.

  9. Myśliwi którzy ukończyli 65 rok życia w roku poprzednim, członkowie ZK oraz szacujący szkody łowieckie zwolnieni są z prac na rzecz Koła.

  §4

  Polowania i zasady wydawania pozwoleń na polowania indywidualne, oraz zasady zagospodarowania pozyskanej zwierzyny

  1. Upoważnienia do polowania indywidualnego, zwane dalej odstrzałami wydawane są bez ograniczeń na równych prawach wszystkim członkom Koła, nie posiadającym żadnych zaległości finansowych i rzeczowych w Kole, w pierwszej kolejności odstrzały otrzymują myśliwi którzy:

  1. Rozliczyli się z poprzedniego upoważnienia do polowania.

  2. Biorą aktywny udział w pracach na rzecz Koła.

  3. Posiadają aktualne zaświadczenie o przystrzelaniu broni i szkolenie z bezpieczeństwa na polowaniu.

  4. Upoważnienie do wykonywania polowania wystawia się na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne dwa miesiące.

  1. Na obw.215 w okresie wegetacji roślin tj od 01 04 do 31 08 pozwolenia do wykonywania polowania wydawane będą tylko na obrzeża lasu i w miejscach występowania szkód w uprawach rolnych.

  2. Myśliwy, który pozyskał zwierzynę zgodnie z odstrzałem, z zasadami wykonywania polowania i etyką łowiecką na polowaniu indywidualnym ma pierwszeństwo do zakupu tej tuszy.

  3. Na polowaniu zbiorowym, prowadzący polowanie decyduje o sposobie zagospodarowania pozyskanej zwierzyny.

  4. Upoważnia się Zarząd Koła do sprzedaży 70% rogaczy na indywidualne polowania komercyjne oraz do organizacji komercyjnych polowań zbiorowych.

  5. Zarząd Koła może wyróżniać członków Koła udzielaniem odstrzałów, których nie starcza dla wszystkich zainteresowanych, jeżeli legitymują się oni większą ilością prac gospodarczych lub też innymi, ponad przeciętnymi zasługami na rzecz Koła, oraz tych, którzy polując w roku poprzednim nie pozyskali tej zwierzyny.

  6. Trofeum zwierzyny przyznaje się myśliwemu który ją upolował.

  W przypadku pozyskania zwierzyny z rażącym naruszeniem zasad selekcji
  (2 czerwone punkty) trofeum myśliwemu nie przysługuje.

  1. Wszystkie urządzenia łowieckie przeznaczone do wykonywania polowania

  ( ambony, wysiadki) są ogólnie dostępne dla wszystkich myśliwych posiadających upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego w Kole Łowieckim „Daniel” w Szprotawie.

  1. Zapisy w książce wyjść w łowisko winny precyzować miejsce polowania lub określać rejon, w którym myśliwy poluje z tzw. podchodu.

  2. W trakcie dokonywania zapisu, o którym mowa w pkt. 9 dopuszcza się również możliwość dokonania zapisu określającego datę i godzinę zakończenia polowania.

  3. Myśliwych urządzających nęcisko zobowiązuje się do uzgodnienia tego faktu z Łowczym.

  §5

  Zasady organizowania i wykonywania polowań zbiorowych.

  1.Polowania zbiorowe są organizowane i wykonywane na podstawie opracowanego przez Zarząd Koła planu polowań zbiorowych i przekazane do wiadomości wszystkim Członkom Koła.
  2. Ujęcie w planie polowań zbiorowych osób prowadzących musi być wcześniej z nimi uzgodnione.
  3. Rodzaj zwierzyny do odstrzału podany w planie polowań, może zostać zmieniony przez Zarząd Koła przed polowaniem, w zależności od bieżącej sytuacji łowieckiej.

  4. Członek Koła ma prawo zaprosić na polowanie zbiorowe myśliwego uzgadniając powyższe z prowadzącym polowanie, celem uzyskania akceptacji.


  Uchwały terminowe

  1. Upoważnić ZK do organizacji rocznicy 75 –lecia Koła które przypada na 2018 rok.

  2. Ustalić z Zarządem Okręgowym wzór sztandaru Koła i zlecić jego wykonanie.

  3. Opracować projekt wiaty przy domku myśliwskim umożliwiający pomieszczenie wszystkich członków Koła i do 2018 roku go zrealizować.

  4. Wszystkim myśliwym chcącym zakupić mundur organizacyjny zrekompensować 50% poniesionych kosztów.

  5. Zamówić dla wszystkich myśliwych szaliki z logo KŁ ,,Daniel” w Szprotawie.


  ==== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = =  =
  17.12.2018 r.
  Nowe rozporządzenie weterynaryjne dotyczące ASF.
  Najważniejszą zmianą która została wprowadzona w punkcie 3.10 dotyczy ZAKAZU DOKARMIANIA DZIKÓW NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.
  Powyższy zakaz funkcjonuje do momentu odwołania.

  RozporządzenieASF.pdf

  ========================================================================================================  4.11
  .2018 r. 


  70-cio lecie  istnienia Koła oraz nadanie Kołu sztandaru

  W sobotę 03 listopada KŁ ,,Daniel”Szprotawie  obchodziło szczytną okazję 70-cio lecia  istnienia koła oraz nadania Kołu sztandaru. Obecne władze koła zrobiły wszystko aby uroczystość oddała to, co w myślistwie jest najważniejsze – honor, tradycja i wzajemny szacunek.

  Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele  pod wezwaniem św. Bartłomieja w Borowinie celebrowaną przez kapelana myśliwych księdza Przemysława Kasprzaka.  Mszę uświetniał zespół sygnalistów myśliwskich ,,Myśliwska Biesiada” pod batutą Roberta Olejarza . W trakcie mszy kapelan  poświęcił sztandar, który przedstawiciel Okręgowej Rady Łowieckiej –Andrzej Skibiński przekazał na ręce prezesa koła Dariusza Wróblewskiego.

  Po mszy wszyscy uczestnicy mszy udali się na salę gdzie, odbywała się dalsza część jubileuszu. Prezes koła podziękował wszystkim  koleżankom i kolegom za ich skromną cegiełkę pomocną w sfinansowaniu sztandaru. Najmłodsi myśliwi złożyli uroczyste ślubowanie, które przyjął prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Zielonej Górze Andrzej Skibiński

  Obchody 70-lecia trwały do białego rana. I jak tradycja nakazuje, była msza św. z przecudnym kazaniem, oprawą muzyczną która słuchających porwała za dusze i serca i wspomnienia o tych, którzy odeszli .Była biesiada, na której goście mogli spróbować wyrobów z dziczyzny i były też tańce i świetna zabawa do białego rana.


  https://photos.app.goo.gl/dfE4aXuAcW3zzCxE9


  =============================================================

  14.10.2018 r.

  V WIELKIE ŁOWY W PUSZCZY ŻAGAŃSKIEJ


  https://photos.app.goo.gl/qAEUvwde7gpNJK6h8


  =============================================================

  IV WIELKIE ŁOWY W PUSZCZY ŻAGAŃSKIEJ - film

  https://www.youtube.com/watch?v=mJEqUmYLfso


  == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  ==
  26.03.2018 r.


  Informacja ZO w Zielonej Górze dot. możliwości zakupu znaczka okolicznościowego z okazji 95 lecia PZŁ:
  http://www.zielonagora.pzlow.pl/images/stories/Pliki/2018/Biezace/Komunikaty/Plakat_Znaczek_95_Lat_PZL_Duzy.jpg

  7.01
  .2018 r.

  Dzisiejsze polowanie, przy udziale 18 myśliwych, nie dało rezultatu – chyba po raz pierwszy nie było pokotu...W żadnym z 6 miotów nikt nic nie strzelił. Z pierwszego jelenie uszły, zanim ruszyła naganka, a kolega Józef Zarzecki z KŁ „Bóbr” Małomice, nieskutecznie strzelał do kozy (został królem pudlarzy). Potem jeszcze kula kol. Tadeusza Kubiaka rozminęła się z lisem i to były całe emocje tego dnia. Mimo to, humory kolegom dopisywały. Wszyscy doceniali walory rekreacyjne dzisiejszego wypadu w łowisko i miłą, jak zawsze, koleżeńską atmosferę.

  https://photos.app.goo.gl/Rke64Xi1I3xljqs22


  ============================================================
  12.12.2017 r.

  8 grudnia gimnazjum w Przecławiu odwiedziła kol. Justyna Górecka, dr. nauk przyrodniczych, myśliwa. Młodzież kl VII usłyszała wiele informacji na temat zwierzyny zamieszkującej nasze okoliczne lasy, ale głównym tematem spotkania była zwierzyna płowa, czyli jeleniowate. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się jak wyglądają poszczególne gat. Jaka jest różnica między sarną a jeleniem. Poznali też daniela i łosia gat., które w naszych okolicznych lasach raczej trudno spotkać. Kol. Justyna opowiedziała czym zajmują się myśliwi, jak gospodarują zwierzyną dziko żyjąca, jakie skutki niesie za sobą brak racjonalnej gospodarki łowieckiej w odniesieniu do szkód łowieckich w uprawach rolnych. Młodzież poznała też sygnały łowieckie, oraz spróbowała swych sił w grze na rogu myśliwskim.

  https://photos.app.goo.gl/rlpmxZxtjFCrrPRn2


  ==========================================================
  3.12.2017 r.

  https://photos.app.goo.gl/2tfK7lAjzmXpEW5v2


  =======================================================================
  26.11
  .2017 r.

  Dzisiejsze polowanie odbyło się przy pięknej słonecznej pogodzie,choć poprzedzający wieczór nie wróżył najlepszych warunków pogodowych polowaliśmy na obw. 215. Polowanie prowadził kol. Krzysztof Antoszczyszyn a pomagał mu Krzysztof Błażków. Pierwsze mioty nie zapowiadały udanego polowania, do godz. 12 nie padł nawet jeden strzał. Dopiero gdy prowadzący zdecydował się by wziąć mity na tzw ,,piątce", zaczęły się pierwsze celne strzały. W piątym pędzeniu celnymi strzałami popisali się Jan Chomiak, Krzysztof Antoszczyszyn i Piotr Cieślar. W ostatnim miocie padł jeszcze jeden dzik, którego udało się strzelić znowu kol. Antoszczyszynowi. Królem polowania został kol. Jan Chomiak, v-ce królem kol. Krzysztof Antoszczyszyn, zaś tytuł króla pudlarzy przypadł kol. Bogdanowi Wójcikowskiemu

  https://photos.app.goo.gl/vu7RgEkCjap8k6s53

  ============================================================

  19.11.2017 r.

  Przy niezłej pogodzie, w sympatycznej atmosferze, przy udziale kilkorga zaproszonych gości polowaliśmy na terenie obwodu 215. Czasu wystarczyło na 5 miotów – w każdym były dziki i padały strzały. Na pokocie były cztery dziki. Królem polowania został kol. Bogdan Malinowski. Celnymi strzałami popisali się też koledzy: Tomasz Kosmala, Tomasz Żubrowski i Krzysztof Antoszczyszyn. Psy podkładał kol. Andrzej Hundz.
  https://photos.app.goo.gl/DvKzYBHpYu5f8pkJ2  ============================================================


  5.11
  .2017 r. Polowanie hubertowskie


  Dzisiejsze polowanie Hubertowskie rozpoczęliśmy, jak zawsze, od odprawy myśliwych. Kol. Mieczysław Borecki uczestniczył pierwszy raz w polowaniu, więc zgodnie z tradycją łowiecką złożył przed myśliwymi ślubowanie. Na zbiórce stawiło się 32 myśliwych, w tym 3 kolegów z Wisły, którzy pokonali ponad 370 km by do nas dotrzeć.
  Psy do nagonki przywiózł kol. Andrzej Hundz - jego gończe skutecznie wspierały nasze dzikarze, dzięki czemu na pokocie znalazły się 2 dziki, 1 łania, 1 koza,1 lis,
  Królem polowania został kol. Tomasz Żubrowski (łania), v-ce królem Tadeusz Kubiak (dzik).
  Około godz.14.00 zakończyliśmy polowanie pokotem i udaliśmy się na zasłużony posiłek.

  https://photos.app.goo.gl/m5pWEShKqPcMismp1


  =============================================================  IV WIELKIE ŁOWY W PUSZCZY ŻAGAŃSKIEJ

  https://photos.app.goo.gl/bC2CALQSRcVfi8Bj1

  https://www.youtube.com/watch?v=mJEqUmYLfso


  ===========================================================


  Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze


      http://www.zielonagora.pzlow.pl/index.php

   

  ================================================

  Zajrzyj tu: "Twórczość dziadka Władka":

  ==========================================================

  11.12.2016 r.

  Dzisiejsze trzecie polowanie zbiorowe w tym sezonie zorganizowano na obw. 215, prowadzili je kol. Tadeusz Kubiak i Tomasz Żubrowski. Mimo niesprzyjającej pogody, ciągłe opady deszczu, na zbiórce zameldowało się 21 jeden myśliwych, w tym pięciu kolegów zaproszonych z innych kół. Prowadzący polowanie nastawili się na łanie i brali te mioty, gdzie spotkanie z nimi było najbardziej prawdopodobne. Łanie spotkaliśmy tylko w jednym miocie w tzw. ,,Kanadzie” padły tu trzy strzały w tym jeden skuteczny kol . Mariusza Gnacha kolejne dwa nieskuteczne strzały oddala kol. Agnieszka Sońta. Polowanie zakończyliśmy po piątym pędzeniu , opady deszczu były na tyle intensywne, że dalsze kontynuowanie było bezsensowne.

  Królem polowania został więc kol. Mariusz Gnach zaś tytuł króla pudlarzy przypadł kol. Agnieszce
  https://goo.gl/photos/FvUz8DruXhBB2KYX7  =======================================================

  4.12.2016 r.

  Kolejne zbiorowe polowanie zorganizowano w obw 204 w dniu 4 grudnia 2016 roku. Przy doskonałej aurze, lekkim mrozie okraszonym delikatną powłoką białego puchu, udało zorganizować się jedne z ciekawszych, w ostatnim czasie polowań. Tradycyjnie już, dzień ten rozpoczęto uroczystą zbiórką, na którą stawiło się ponad dwudziestu myśliwych, wśród nich czterech zaproszonych gości. Naganka w ilości 8 osób, więc prawie trzydzieści osób wzięło udział, w tych wyjątkowych łowach. Polowanie to było wyjątkowe dla kol. Krzysztofa Antoszczyszyna w drugim miocie w tzw. bażanciarni strzelił dwa dziki a kolejnego w trzecim pędzeniu, również w trzecim miocie dwa celne strzaly do dzików oddał kol.Józef Zarzecki. Posiłek zorganizował nam kol. Sławomir Zieliński, a o deser zadbał Józef Śliwiński który poczęstował nas wspaniałym sernikiem i kawą.

  Do listy szczęśliwych strzelców wpisali się kol.
  Krzysztof Antoszczyszyn - 3 dziki
  Józef Zarzecki - 2 dziki
  Łukasz Skrzydlewski - 1 dzik
  Adam Pach - 2 kozy
  Tadeusz Kubiak - 1 koza

  https://photos.google.com/share/AF1QipN8s23KeGtB7oqHsSf0ViMnpB6EyFCSqH0wiBmsfOB8aqNFLxl7AMxL8tTDJvWXjg?key=U1M4STZsOElVeVpPMUJiajdlM2UtcGpvNUEydnp3


  ====================================================================

  6.11.2016 r. (polowanie hubertowskie)

  Na zbiórkę w „Leśnej Stadninie” przybyło 26 kolegów myśliwych. Polowanie zaplanowano w obw. nr 204. Dobra pogoda, 5 osób z nagonki i 6 psów wróżyło dobre łowy. Św. Hubert ma jednak swoje kaprysy... W pierwszym miocie nie spotkaliśmy zwierza, w drugim („bażanciarnia”) kol. Tomasz Oszmaniec strzelał nieskutecznie do lisa. W miocie trzecim kol. Krzysztof Boczniewicz dwukrotnie wypalił do dzika, ale bez efektu. Czwarty miot był pusty, za to w piątym (przy torach) natknęliśmy się na dziki. Padło kilka strzałów,strzelali koledzy:Tomasz Żubrowski, Eugeniusz Smolny i Łukasz Skrzydlewski. Rannego dzika psy nie odpuszczały, ale był na tyle silny i sprawny, że nie udało się go dojść w gęstych trzcinach. Było to zbyt ryzykowne, tym bardziej, że dwa psy zostały przez niego pokaleczone. Musieliśmy niestety odpuścić...Tak więc tymrazem pokotu nie było.  Dzisiaj wybitnie „nie szło” kol. Tomaszowi Bińkowi - nie trafił do dzika i do lisa, zostając królem pudlarzy. Swój dzień miał kol. Piotr Janowski, który w obecności uczestników polowania złożył myśliwskie ślubowanie. Posiłek przygotowany przez kol. Sławomira Zielińskiego spożyliśmy pod naszą nowo wybudowaną wiatą, przy domku myśliwskim. Wiata przypadła kolegom do gustu i pewnie będziemy częściej tu zaglądać, nie tylko przy okazji polowań.
  https://goo.gl/photos/xLdFrkwKqNUV1BXr8


  ======================================================================================

  III WIELKIE ŁOWY W PUSZCZY ŻAGAŃSKIEJ:

  ========================================================

  1.10.2016 r.

  Koledzy Stanisław Woźniak, Andrzej Ejgierd i Władysław Urbas zostali odznaczeni brązowymi Medalami Zasługi Łowieckiej.

                                                           Serdecznie gratulujemy !!!

  http://www.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www&_PageID=11&_RowID=1172&newser=no&_Lang=pl&_CheckSum=1310779103

  =================================================================

  30.09.2016 r.

  Zgodnie z uchwałą podjętą na WZ w dniu 04 09 rozpoczęły się prace przy Domku Myśliwskim, min. zostały wylane fundamenty pod wiatę, która ma pomieścić 50 osób, wiata będzie zadaszona i z miejscem na ognisko (grill), teren wokół domku został oczyszczony, wały i część gruntu zepchnięte by można było teren utwardzić, Drzwi w pomieszczeniach gospodarczych ze względu na zły stan zostały wymienione
  https://goo.gl/photos/8pqQc3g6Ahyvr1Ni6


  Buchtowiska

  https://goo.gl/photos/stNuuWPS4kKwjdUFA

  https://goo.gl/photos/fNxAyKkguTGDkyQw7

  =========================================================

  17.01.2016 r.

  Dzisiejsze, kończące sezon polowanie zbiorowe, przebiegało w pięknej zimowej scenerii.. W dwudziestu myśliwych polowaliśmy w obw. 215. W pierwszym miocie dziki nas przechytrzyły i wyszły z miotu bez strzału. W drugim miocie więcej szczęścia mieli myśliwi - celnymi strzałami mogli się pochwalić kol. J. Chomiak i Wł Urbas. Kol. Chomiak strzelił wycinka a kol Urbas warchlaka. W trzecim pędzeniu szczęście dopisało kol. Ł. Skrzydlewskiemu, który celnym strzałem położył łanię. W ostatnim, czwartym, miocie nie było grubego zwierza, ale nagonka wypchnęła z miotu lisy i tu skutecznymi strzałami popisali się kol A. Ejgierd i D. Wróblewski.  Polowanie zakończyliśmy wspólną biesiadą w naszym domku myśliwskim.

  https://picasaweb.google.com/117640924656960569239/17Stycznia2016?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJzO1I_7l_L1PA&feat=directlink

  ============================================================


  3.01.2016 r.

  Dzisiaj, choć dzień mroźny (-12 stopni), przybyło 22 kolegów. Już w pierwszym miocie spotkaliśmy dziki i dwa z nich celnymi strzałami położył kol. Łukasz Skrzydlewski W następnych miotach, też do dzików, celnie strzelali koledzy Krzysztof Antoszczyszyn i Tadeusz Kubiak
  Królem polowania został kol. Tadeusz Kubiak, któremu Św. Hubert pozwolił też strzelić jelenia byka.
  W przerwie polowania ślubowanie myśliwskie złożyli koledzy: Krzysztof Antoszczyszyn i Maciej Kęsy.

  https://picasaweb.google.com/117640924656960569239/8Stycznia2016?authuser=0&authkey=Gv1sRgCKvx5NOSqpelfw&feat=directlink

  ===================================================

  20.12.2015 r.

  Na dzisiejszym polowaniu wigilijnym było 15 kolegów. Polowaliśmy do godz. 13.30, biorąc 5 miotów. Na dziki natknęliśmy w miocie pierwszym i w ostatnim i tu jednego z nich celnym strzałem położył kol. Andrzej Ejgierd. Potem w naszym domku myśliwskim zasiedliśmy do wspólnego posiłku (barszcz z krokietami, karp smażony przygotowane przez kol. Sławomira Zielińskiego), złożyliśmy sobie życzenia świąteczno-noworoczne, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i łask Św. Huberta w roku następnym. O porządek i uroczysty wystrój domku na tę szczególną okazję zadbał kol. Władysław Urbas.
  https://plus.google.com/117640924656960569239/posts/B7JC1aTg9LH

  ===================================================
  13.12.2015 r.

  Pomimo deszczowej i wietrznej pogody 17 kolegów przybyło na polowanie, w tym 6 gości zaproszonych. Opolowaliśmy 6 miotów. Choć strzałów było więcej, na pokocie mieliśmy 2 dziki i lisa. Celnie strzelali: kol. Dariusz Wróblewski i kol. Adam Wantulok z KŁ "Jarząbek" z Wisły - do dzików, a kol. Tadeusz Kubiak do lisa.
  https://plus.google.com/117640924656960569239/posts/gtJfJPH43a9

  ===================================================
  22.11.2015 r.

  Tego ranka przybyło 15 myśliwych, w tym gość zaproszony - kol. Józef Kocur. Polowanie zaczęliśmy przy naszym domku myśliwskim, i już w pierwszym miocie były dziki. Chociaż oddano sporo strzałów, nie było rezultatu. Za to w kolejnych pięciu pędzeniach strzały były już celne. Na koniec dnia na rozkładzie mieliśmy 6 dzików i kozę. Dziki strzelili koledzy: Andrzej Ejgierd, Zbigniew Wróblewski, Tadeusz Kubiak, Adam Pach, Józef Kocur i Tomasz Żubrowski. Kozę strzelił kol. Tomasz Kosmala.

  https://plus.google.com/photos/117640924656960569239/albums/6220434471069612945

  ==================================================

  7.11.2015 r.

  Na dzisiejsze, hubertowskie, polowanie przybyło 20 myśliwych, w tym ośmiu zaproszonych kolegów z innych kół. Zebraliśmy się w „Leśnej stadninie” u kol. Wierzchosławskiego, a następnie udaliśmy się do naszej kapliczki Św. Huberta, przy której odbyła się odprawa. Tutaj też nowo przyjęci, kol. Jędrzej Solnicki i kol. Tomasz Oszmaniec, w obecności swych wprowadzających, złożyli ślubowanie myśliwskie oraz zapalili znicze przy kapliczce dla uczczenia pamięci kolegów z naszego Koła, którzy odeszli już do Krainy Wiecznych Łowów. Pierwsze dwa mioty nie dały rezultatu, w trzecim ( przy Piotrowicach) były jelenie i tu kol. Peter Schmidt z koła „Bóbr”  Małomice, celnym strzałem powalił łanię. Został on też pasowany na myśliwego. Po pokocie wróciliśmy do „Leśnej stadniny” na uroczysty posiłek przygotowany przez kol. Sławomira Zielińskiego.
  https://plus.google.com/photos/117640924656960569239/albums/6214875801371473633
  =======================================================
  4.01.2015 r.

  Dzisiejszy dzień zapowiadał się nie najlepiej. Deszcz, chłód i silny wiatr nie wróżyły udanego polowania. Mimo to na zbiórce stanęło 28 myśliwych, w tym koledzy z kół: "Żuraw" Dretyń, "Odyniec" Jelenia Góra, "Ostoja" Zielona Góra, "Bóbr" Małomice, "Grzywacz" Brzeźnica, "Lis" Bytom Odrz., "Orzeł" Nowe Miasteczko. W pierwszym miocie strzelano do dzików, ale nieskutecznie. W drugim miocie Tomasz Żubrowski położył 2 byki, a kol. Krzysztof Borowski ( KŁ "Orzeł" Nowe Miasteczko) - 1 byka. Też w tym miocie, kol. Krzysztof Kosmala popisał się celnym strzałem do dzika. Kolejny miot był pusty, a czwarty dał dzika kol.
  Marcinowi  Kuboniowi. W sumie na pokocie leżały trzy byki i dwa dziki. Podczas polowania dokonano ceremonii chrztu myśliwskiego kolegów Marcina Kubonia oraz Krzysztofa Borowskiego.
  https://plus.google.com/photos/117640924656960569239/albums/6100555378094446705?authkey=CJPb7-3f4aWzQw

  =======================================================================

  14.12.2014 r.
  Dzisiejsza wietrzna i deszczowa pogoda nie sprzyjała wypadom w łowisko. Mimo to, na zbiórce stawiło się19 najwytrwalszych myśliwych, w tym 10 kolegów zaproszonych z zaprzyjaźnionych kół. (,,Borówka” w Zielonej Górze, ,,Bóbr” Małomice, ,,Sęp” Przemków i , ,,Bóbr” Żagań). Pierwszy miot okazał się być pustym. W kolejnym, w ,,wierzbach”, były dziki a Św. Hubert okazał się łaskawym dla A.Ejgierda i Wł. Urbasa, którzy strzelili po jednym dziku. Jak się okazało, były to jedyne dziki dziś strzelone. Wprawdzie padały jeszcze strzały, ale już nieskuteczne.
  https://plus.google.com/photos/117640924656960569239/albums/6092751723973241729?authkey=CP6J4qqci_erLQ

  ======================================================

  07.12.2014 r.
  W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się na kolejnym polowaniu tym razem w obw. 215. Na zbiórce stawiło się 21 myśliwych, w tym 11 gości. Polowanie prowadzili kol. Tomasz Żubrowski i Dariusz Wróblewski. Pierwsze strzały padły już w pierwszym miocie - nagonka wypchnęła na linię myśliwych dziki i łanie. Łanię strzelił gość, kol. Adrian Nieradka, a celnym strzałem do dzika popisał się kol Szymaniak Przemysław. W drugim miocie spotkaliśmy jelenie. Tym razem szczęście dopisało D. Wróblewskiemu, który strzelił cielaka. Kolejny miot i kolejne strzały: kol. Zb. Gałka i Jan Bielak strzelają po jednym dziku. Następne dwa mioty okazały się puste, dopiero w szóstym psy wypchnęły dziki, a szczęśliwym strzelcem został kol. Mariusz Bawłowicz. Na pokocie znalazły się cztery dziki, jedna łania i jedno cielę. Królem polowania został kol. Adrian Nieradka, a że była to jego pierwsza strzelona gruba zwierzyna, to zgodnie z tradycją, przyjął od prowadzącego chrzest.
  https://plus.google.com/photos/117640924656960569239/albums/6090166920683804353?authkey=COTz4tPNk_zJEA

  ===================================================

  30.11.2014 r.
  Dzisiejszej niedzieli przy niesprzyjających warunkach, pochmurne niebo i zimny przeszywający wiatr, rozpoczęliśmy piąte w bieżącym sezonie wspólne łowy na grubego zwierza. Na zbiórce stawiło się 19 myśliwych w tym 4 zaproszonych gości. Pierwsze mioty nie zapowiadały udanego pokotu. Dopiero w czwartym miocie psy i nagonka wypchnęła dziki na linię myśliwych. Ostatni miot i psy znów zaczęły grać i wypchnęły na linię sporego wycinka, tym razem Św. Hubert, był łaskawy dla kol. Artura Szymczyka, dla którego  był to pierwszy dzik strzelony na polowaniu pędzonym, również kol. A. Pach strzelił swojego pierwszego dzika.
  Królem Polowania został zaproszony kolega Artur Szymczyk
  Pozostałe dziki strzeli:
  Andrzej Ejgierd
  Adam Pach
  Jan Chomiak
  Krzysztof Błaszków

  https://plus.google.com/photos/117640924656960569239/albums/6087570583485163345?authkey=CO2W4aC_oJ_hnAE
  ================================================

  22.11.2014 r.
  Dziś po raz kolejny gościliśmy w naszym łowisku myśliwych z Norwegii. Po wyczerpujących dziewięciu miotach na obw.204 na pokocie znalazło się
  9 dzików, jedno koźle i jeden lis.

  https://plus.google.com/photos/117640924656960569239/albums/6084976320442680001?authkey=CMLNk6OTtLflNg

  ==================================================

  16.11.2014 r.
  Mimo nieciekawych prognoz co do pogody, na dzisiejszej zbiórce stawiło się 20 myśliwych. Polowanie prowadzili kol. Mariusz Bawłowicz  i Tadeusz Kubiak. Pierwszy miot, "na zakrętach", i pierwsze dziki, jednak udało im się tym razem ujść cało. Drugi miot okazał się pusty, w trzecim psy wypchnęły jedną szt. i celnym strzałem popisał się M. Bawłowicz.  Kolejne pędzenia były na ,,trójce”  przy paśniku, gdzie spotkaliśmy sporą watażkę dzików. Tu Św. Hubert był wyjątkowo łaskawy dla J. Chomiaka, który na jednym stanowisku strzelił trzy dziki. Kolejne dziki strzelili kol St. Woźniak, I. Lasoń, T Kubiak, a M.Bawłowicz  strzelił też kozę. Królem polowania został J. Chomiak ( trzy dziki), a V- ce Mariusz Bawlowicz (jeden dzik i jedna koza).
  https://picasaweb.google.com/117640924656960569239/16Listopada2014?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJPupuflgYOYmgE&feat=directlink
  ==================================================

  Polowanie hubertowskie, 8.11.2014 r.

  Przy pięknej pogodzie na odprawie stawiło się 17 kolegów. Polowaliśmy w obw. 215 do godz. 13.00. Na rozkładzie mieliśmy cztery dziki i dwa lisy. Królem polowania został kol. Tadeusz Kubiak (2 dziki). Celnymi strzałami popisali się też: Piotr Cieślar (1 dzik, 1 lis), Ireneusz Lasoń (1 dzik), Adam Pach (1 lis). Po pokocie zasiedliśmy do wspólnego posiłku, dojechały partnerki i rodziny. W miłym towarzystwie, przy pieczonym dziku, domowych specjałach i doskonałych nalewkach czas szybko upłynął...
  https://plus.google.com/photos/117640924656960569239/albums/6079948518011010817?authkey=CMmb44aj7bXqUQ

  ==============================================

  19.10.2014 r.
  Rozpoczęcie sezonu polowań zbiorowych. Trzy dziki na rozkładzie:
  https://plus.google.com/photos/117640924656960569239/albums/6079958478001869809?authkey=CILU7a2sx7SgTA

  ================================================  19.01.2014 r.

  Dziś mieliśmy ostatnie w tym sezonie polowanie zbiorowe, odbyło się ono w obw. 204. Zebraliśmy się przy leśniczówce w Dzikowicach i stąd ruszyliśmy w pierwsze mioty. W nietypowej, jak na styczeń, aurze na polowanie przybyło 23 myśliwych, w tym 6 kolegów zaproszonych, m.in. z KŁ Sęp w Przemkowie. Pierwszy miot, przy alei „czereśniowej”, był pusty, w drugim natomiast psy ruszyły dziki. Po kilku strzałach dwa z nich były już nasze. Celnie strzelali kol Andrzej Basałyga (Sęp Przemków) i kol Eugeniusz Smolny. W trzecim miocie uszedł spudłowany lis, w czwartym nie było dzików, a w piątym miocie nikt nie popisał się celnym strzałem, chociaż dziki były. Pokot i zakończenie polowania zorganizowane były w Krzywczycach, u kol. Romana Wierzchosławskiego. Było to jednocześnie zakończenie sezonu polowań, więc tym razem na stołach, oprócz wyśmienitej zupy kol. Andrzeja Zapolskiego, znalazły się m.in. doskonałe, wędzone karpie od kol. Lothara Lindnera, kiełbasa z dzika, ciasta i wiele innych specjałów, przywiezionych z domu a przygotowanych przez zapobiegliwe małżonki.
  https://plus.google.com/photos/117640924656960569239/albums/5971574140475279313?authkey=CJiZ0YDem-jF0wE

  =========================================


  12.01.2014 r.
  Dzisiejsze polowanie nie zapowiadało się ciekawie, wieczorne opady deszczu i zachmurzone z rana niebo odstraszyły myśliwych bo na zbiórce stawiło się nas tylko 11 najwytrwalszych. Pierwsze pędzenie koło wieży w Szprotawce poprawiło nam humory. Nagonka wypchnęła z młodników, jelenie w sumie naliczyliśmy ich 7szt, padły pierwsze strzały. Po zakończeniu pędzenia okazało się że terier trzyma jedną postrzeloną łanię, po krótkim dochodzeniu łania została odnaleziona i dostrzelona. Następne mioty i kolejne spotkania z mieszkańcami lasu, dopiero w czwartym pędzeniu udaje się strzelić kolejną łanię. Ok. godz. 12 przerwa na posiłek, dziś odpowiedzialny za niego był kol. T. Oszmaniec, który przywiózł nam świetny gorący żurek. Po przerwie jeszcze trzy pędzenia, jednak bez efektów, na pokocie zostały więc  dwie łanie i koźle,

  Myśliwymi którym Św. Hubert dziś darzył byli w pierwszym pędzeniu Władysław Urbas Tadeusz Kubiak

  https://plus.google.com/photos/117640924656960569239/albums/5968092074776103281?authkey=CMyI4uOh0KjuRA
  ===========================================
  22.12.2013 r.

  22 grudnia, w 15 myśliwych, spotkaliśmy się na polowaniu wigilijnym. Polowanie, w obw. 215, prowadzili kol. Dariusz Wróblewski, kol. Tadeusz Kubiak i kol. Tomasz Żubrowski. Polowanie to miało bardziej charakter towarzyskiego spotkania, bo w knieji byliśmy tylko do godz. 12,30. Opolowaliśmy kilka miotów i w tzw. ,,świniarni” udało się nam spotkać watahę dzików, co w trakcie huczki jest prawdziwą loterią. Św. Hubert był wyjątkowo łaskawy dla kol. Jurka Stachurskiego, który na jednym stanowisku strzelił 3 dziki. Kolejne dziki strzelili kol. Tomasz Kosmala i kol Piotr ChmielewskiTradycyjnie, po pokocie, spotkaliśmy się przy stole wigilijnym by w gronie przyjaciół myśliwych złożyć sobie życzenia świąteczne i połamać się opłatkiem.
  https://plus.google.com/photos/117640924656960569239/albums/5963103426878691713
  --------------------------------------------------------------
  8.12.2013 r.

  8 grudnia odbyło się nasze kolejne polowanie, tym razem polowaliśmy na obw 204 tj. w okolicach wsi Gościeszowice, Miedzylesia. Prowadzili je, kol Żubrowski Tomasz i Tadeusz Kubiak. Na pewno polowanie to na długo utkwi w pamięci kol. Zbyszka Barysa, gdyż było to jego pierwsze polowanie zbiorowe, na którym w czasie odprawy myśliwych złożył ślubowanie myśliwskie. Polowanie przebiegało bardzo sprawnie. Miot za miotem mijał bardzo szybko i mimo, że pędziliśmy do popołudniowych godzin, na pokot wróciliśmy „tylko” z 5 dzikami, 2 kozami i jednym lisem Dzień ten na pewno utkwi w pamięci kol. Łukaszowi Sarankowi, który ustrzelił pierwszego w życiu, na polowaniu zbiorowym dzika. Nie uniknął kolega tradycyjnego malowania. 
  https://plus.google.com/photos/117640924656960569239/albums/5963091158768340625  -----------------------------------------------------------------------------------
  25.11.2013 r.

  Polowanie dla myśliwych z Norwegii.
  Staraniem Zarządu Koła w dniu 24 11.2013 r. miało miejsce polowanie zbiorowe dla myśliwych z Norwegi. Przyjechało 14 myśliwych. Polowanie rozpoczęliśmy w obw. 215, do przerwy na posiłek, opolowano 6 miotów, w których myśliwym udało się strzelić 1 łanię, 2 dziki, 1 lisa i 1 jenota. Po przerwie polowano nadal w obw. 215, gdzie został strzelony kolejny dzik. Ostatnie dwa mioty zostały zaplanowane na obw. 204 i tu też spotkano dziki, jednak tym razem na 12 oddanych do nich strzałów, wszystkie okazały się chybione. Udało się jedynie strzelić 1 kozę.
  Koledzy z Norwegi pokazali się z jak najlepszej strony. Byli to myśliwi o wysokim poziomie kultury łowieckiej i bezwzględnej dyscypliny. Również słowa uznania należą się naszym kol. Tomkowi Żubrowskiemu i Tadeuszowi Kubiakowi, którzy bardzo sprawnie i przemyślanie poprowadzili to polowanie.
  https://plus.google.com/photos/117640924656960569239/albums/5950061412293713601?authkey=CLK2-MnmuICrvgE

  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Polowanie hubertowskie, 16.11.2013 r.
  16.11.2013 r. odbyło się polowanie hubertowskie w obw. 215. Zebraliśmy się u kol. Romana Wierzchosławskiego, tu też odbyła się odprawa, na którą stawiło się wyjątkowo liczne grono myśliwych z naszego koła oraz goście zaproszeni z kól sąsiednich, kolejny już raz koledzy z koła z Brennej, oraz myśliwi niezrzeszeni. Ze swoimi psami, gończymi polskimi, przyjechał z Poznania kol. Rafał. Ślubowanie myśliwskie złożył kol. Adam Pach, Oprawę muzyczną zapewniła nam kol. Agnieszka Sońta i Hubert Boczniewicz
  W pierwszym miocie, w wierzbach, oraz w następnym nie padł żaden strzał. W miocie trzecim, w „Kanadzie” do jeleni nieskutecznie strzelali kol. Dariusz Wróblewski i kol. Tomasz Żubrowski.
  W czwartym miocie padły strzały do dzików – strzelali goście zaproszeni oraz kol. Andrzej Ejgiert.
  Efekty strzałów sprawdzono z psami, jednak i tym razem nie było efektów. Zdarzył się natomiast przykry incydent – jeden z psów kol. Rafała w pogoni za jeleniem przebiegał przez drogę asfaltową i został potrącony przez samochód. Rannego i nieprzytomnego psa znaleziono tylko dzięki temu, że miał na obroży nadajnik GPS. Szybko został odwieziony do weterynarza, badanie wykazało złamaną miednicę. Psa czeka operacja, oby udana.
  Polowanie zakończyliśmy tym razem bez pokotu i udaliśmy się do oddz. nr 21c gdzie dzięki przychylności nowego kierownictwa Nadleśnictwa Szprotawa stanęła nasza kapliczka. Poświęcenia jej dokonali ks.Przemysław Kasprzak, kapelan lubuskich myśliwych oraz ks.Jarosław Szmajda wikary parafii prawosławnej Leszno Gorne. W uroczystości wzięli też udział nie polujący już nasi koledzy – kol. Bolesław Kuźmicki, kol. Marian Woźnica, kol. Zygmunt Prokop, kol. Bogusław Matczak. Po tej ceremonii udaliśmy się do kol.Wierzchosławskiego na biesiadę, dojechały rodziny. Przy wyśmienitych potrawach i w sympatycznej atmosferze był czas na pogawędki, nie tylko o łowiectwie. Pewnie koledzy z naszego Koła, jak i goście zaproszeni będą to polowanie, choć bez pokotu, jak i ten wieczór mile wspominać.
  https://plus.google.com/photos/117640924656960569239/albums/5947999882876159921?authkey=CLOnmqnhhdzc-gE
  http://www.youtube.com/watch?v=y95IaO_O6sw&feature=em-upload_owner#action=share
  http://www.youtube.com/watch?v=ClxjKNx7opo&feature=em-upload_owner
  http://www.youtube.com/watch?v=BKBrffKgaKU&feature=em-upload_owner
  http://www.youtube.com/watch?v=RUs4WytUCeY&feature=em-upload_owner#action=share
  http://www.youtube.com/watch?v=tMP_RyddE4Q&feature=em-upload_owner#action=share
  http://www.youtube.com/watch?v=2KFVA3IsogE&feature=em-upload_owner#action=share

  ====================================================

  3.11.2013 r
  W dniu naszego patrona Św. Huberta spotkaliśmy się na obw. 204. Na zbiórce stawiło się 19 myśliwych. Pogoda nas nie rozpieszczała, przelotne opady deszczu sprawiły, że nagonka już po pierwszych miotach była przemoknięta. Prowadzący  kol. Tadeusz Kubiak i Pawel Basista zaplanowali polowanie na rej. 5 i 4. W pierwszym miocie psy wypchnęły na linię myśliwych pierwsze dziki, padły pierwsze strzały, jednak niecelne. Kolejny miot i kolejne spotkanie z dzikami i tym razem strzały oddane przez naszych kol. były nieskuteczne. W 6 miocie psy zaczęły oszczekiwać sporego pojedynka, którego w końcu wypchnęły na linię myśliwych okazję do strzelenia mieli kol. Roman Wierzchosławski i Mariusz Bawłowicz jednak i dla nich Św. Hubert nie był dziś łaskawy, spory pojedynek uszedł im cało, jednak po zakończeniu pędzenia okazało się że wyżeł kol. Romana Wierzchosławskiego odniósł dość poważne obrażenia po spotkaniu z w/w pojedynkiem. W ostatnim pędzeniu kol. Tadeusz Kubiak kolejny raz spudłował dzika, więcej szczęścia miał Ireneusz Lasoń, który na zaproszenie polował w naszym kole pierwszy raz, oddał celny strzał do kozy i tym samym został królem dzisiejszego polowania. Mimo marnego pokotu, polowanie należy uznać za udane, gdyż odbyło się w miłej i koleżeńskiej atmosferze, prowadzącym należą się słowa uznania, gdyż dołożyli wszelkich starań, by polowanie było udane, jednak Św. Hubert chciał inaczej….Również słowa uznania należą się Hubertowi Boczniewiczowi, który zadbał o oprawę muzyczną. Polowanie przy dźwiękach rogu myśliwskiego zawsze ma inny wymiar
  HUBERT DZIĘKUJEMY CI !!!
  https://plus.google.com/photos/117640924656960569239/albums/5942092360102967249?authkey=COT_3ZybhvDBYg
  =====================================================
  20.10.2013 r

  Dzisiejsze pierwsze polowanie w tym sezonie prowadzili kol. Tadeusz Kubiak i Tomasz Żubrowski. Polowaliśmy na obw 204. Deszczowa pogoda i pierwsze mioty nie zapowiadały udanych łowów
  Na odprawie stawiło się 18 myśliwych w tym dwóch kol. Którzy mieli okazję polować  zbiorowo pierwszy raz w swoim łowieckim życiu, byli to Marcin Kubot i Tomasz Kosmala. Pierwszy miot na który bardzo liczyliśmy okazał się pusty, w drugim miocie padł jeden celny strzał, Marcina Kubota, do lisa. W raz z upływającym czasem opady deszczu były coraz mniejsze i nastrój wśród kol. coraz lepszy.
  Kolejne mioty na Międzylesiu nie zawiodły nas, nagonka spotkała dziki i padły pierwsze strzały.
  Szczęście uśmiechnęło się do kol :
  Tadeusz Kubiak dwa dziki
  Tomasz Kosmala  1 dzik i 1 koza
  Tomasz Mendrek 1 dzik
  Marcin Kuboń 1 lis
  Jan Chomiak 1 lis
  https://plus.google.com/photos/117640924656960569239/albums/5938535358725809601?authkey=CLvAgIaCqfebYQ


  ================================================
  20.05.2013 r.
  POLSKl ZWIĄZEK Łowiecki
  ZARZĄD OKRĘGOWY W Zielonej Górze
  65-137 Zielona Córa, ul, Poznańska l3
  Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. l Oddział w Zielonej Górze
  Nr: 70 1090 1535-0000 0000 5301 9163
  NIP: 526- 030-04-63 Regoon : 0007 4227 900450
  L.dz.561/O/2013 Zie|ona Góra dn. 08.05.2013 r,
  koła łowieckie wszystkie

  Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze informuje, że:

  l. W dniach 15 i 16 czerwca br. planowane są dwa szkolenia myśliwych z tematów, o których jest mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29.12.2006 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia myśliwych, Szkolenia będą odbywały się w Siedzibie ZO PZŁ od godz. 9.00. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc (2 grupy po 46 osób), zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 12 czerwca włącznie. Odpłatność od jednej osoby wynosi 40 zl.

  2. Mistrzostwa Okręgu w strzelaniach myśliwskich odbędą się w dniu ló czerwca br, na strzelnicy w Krutli klWolsztyna.
  Program zawodów:
  Godz. 8.00 - 8.30 wydawanie numerów startowych
  Godz.8.30 otwarcie zawodów
  Godz. 9.00 rozpoczęcie strzelań
  Wpisowe wynosi 70 zł od zawodnika, które należy wpłacić na konto:
  Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze
  70 1090 1535 0000 0000 5301 9163
  Zawodnicy startujący indywidualnie mogą wpłaci wpisowe w dniu zawodów w sekretariacie na strzelnicy.
  Zgłoszenia zespołowe (klasa powszechna i otwarta) oraz indywidualne (klasa mistrzowska i powszechna) prosimy przesłać na nr faksu 68 3272370 lub e-mail zo.zielonagora@pzlow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia l l czerwca włącznie. Przy zgłoszeniach prosimy podać klasę strzelecką zawodnika i nr legitymacji PZŁ.

  3, W dniu 20 lipca br. odbędzie się w Janikowie k/Żar, na terenie obwodów KŁ ,,Cietrzew" Zary, Międzynarodowy Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców.
  Psy do Konkursu prosimy zgłaszać do Z0 PZŁ do dnia 10.07.br. Odpłatność za udział w konkursie wynosi 70 zł od jednego psa (dla członków PZŁ) oraz 100 zl dla osób nie będących członkami PZŁ.

  4. Egzaminy poprawkowe dla uzyskania podstawowych i selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania odbędą się w dniach: egzamin testowy - 29.06.br., egzamin ustny i sprawdzian strzelecki 06.07.br. Odpłatność za egzaminy poprawkowe wynosi 100 zl.
  Początek egzaminów - godz. 9.00.


  --------------------------------------------------------------------------------------
  20.01.2013 r
  Dzisiejsze polowanie było ostatnim w tym sezonie. W przepięknej zimowej scenerii w obw. 204 na zbiórce stanęło 9 myśliwych, prowadzącymi byli kol. Żubrowski oraz kol. Kubiak. Rodzajem polowanej zwierzyny były drapieżniki, tj.: lis, jenot i kuna. Pomimo rzetelnej i sumiennej pracy naganki, prowadzonej przez kol. Józka Śliwińskiego, do strzału niewiele było okazji. Kol. Żubrowski dwukrotnie pudłował, zostając Królem Pudlarzy, z jedynym celnym strzałem do lisa popisał się kol.Chomiak, zostając Królem Polowania. Ostatnie w mijającym sezonie polowanie zbiorowe zakończyliśmy w naszym domku myśliwskim, gdzie czekała na nas przepyszna grochówka i kiełbasa z dzika...
  https://picasaweb.google.com/117640924656960569239/ZakonczenieSezonu20122013?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNv81ePKsKbT2gE&feat=directlink
   ------------------------------------------------------------------

  UWAGA !
  Koledzy, składka na PZŁ za 2013 r. wynosi 315 zł. Należy ją wpłacić skarbnikowi Koła do dnia 10.12.2012 r.

  ====================================================================

  13.01.2013 r.

  Spotkaliśmy się dziś na przedostatnim w tym sezonie polowaniu zbiorowym. Odbyło się ono w obw 215 a prowadził je Dariusz Wróblewski. Na zbiórce stawiło się 9 myśliwych. Pogoda nam dopisywała, termometr wskazywał -6 stopni a w lesie zalegała świeża warstwa śniegu. Mimo tak sprzyjających warunków na pokocie znalazł się tylko 1 dzik strzelony przez kol. Janka Chomiaka, niecelnymi strzałami do lisów popisali się kol. A.Ejgierd i D. Wróblewski.
  https://picasaweb.google.com/117640924656960569239/13Stycznia2013?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMazu7TJ5rLjQA&feat=directlink

  ==================================================================

  6.01.2013 r.


  W pierwszą niedzielę nowego roku zebraliśmy się na polowaniu zbiorowym w obw. 215. Niesprzyjająca pogoda sprawiła , że na zbiórce stawiło się tylko 9 myśliwych. Polowanie prowadzili kol Tadeusz Kubiak i Tomasz Żubrowski. Pierwsze pędzenie przy łąkach w rej 3 okazało się ,,puste” dzików nie było,  padł tylko jeden strzał do lisa. W kolejnych miotach również nie spotkaliśmy dzików, dopiero na ,, spalonym” były łanie, którym udało się ominąć myśliwych na linii. Polowanie zakończyliśmy już o 13.00. Deszcz i przeszywający chłód skutecznie zniechęciły nas do brania kolejnych miotów. Na pokocie znalazł się tylko jeden lis strzelony w pierwszym miocie przez Dariusza Wróblewskiego

  https://picasaweb.google.com/117640924656960569239/6Stycznia2013?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMuXqfeM-5Pr8AE&feat=directlink

  ====================================================================


  24.12.2012 r.
  24 grudnia spotkaliśmy się, jak co roku, na tradycyjnym naszym polowaniu wigilijnym.
  W ośmiu myśliwych polowaliśmy w obw. 215, przy temp. + 8 stopni i resztkach śniegu.
  W pierwszym miocie kol. Tomek Żubrowski nieskutecznie strzelał do lisa, w drugim natomiast miocie nic nie wyszło na linię myśliwych. Podczas przejazdu do kolejnego miotu, auto którym się poruszaliśmy, zawiesiło się na rozjeżdżonej leśnej drodze. Wspólne wysiłki, aby je wypchnąć na nic się zdały, konieczna okazała się pomoc auta terenowego z użyciem „lebiodki”. Po tej przygodzie zjechaliśmy już do „domku myśliwskiego”, gdzie przy rozpalonym kominku i świątecznych potrawach podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie świąteczno-noworoczne życzenia.

  https://picasaweb.google.com/117640924656960569239/27Grudnia2012?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJvajPvM0ta-QA&feat=directlink

  ===================================================================

  16.12.2012 r.

  Dzisiejsze polowanie na obw. 215 prowadzili kol. Tomasz Żubrowski i Tadeusz Kubiak. Pogoda nas nie rozpieszczała, było pochmurnie i momentami padał deszcz. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych na polowaniu stawiło się 14 myśliwych. W pierwszym pędzeniu kol. Piotr Cieślar strzelił lisa, kolejne mioty i kolejne strzały. Piotr Cieślar znowu celnym strzałem położył kolejnego lisa a Zbigniew Gałka i Jan Chomiak oddali celne strzały do dzików. W 7 pędzeniu kol Tomek Mendrek strzela łanię. Pogoda coraz bardziej nam dokucza, zapadła decyzja ostatni miot i kończymy. Podjeżdżamy na ,,spalony”, nagonka rusza i już po kilku chwilach wiadomo że są dziki i tym razem szczęście sprzyjało kol. Tomkowi Żubrowskiemu, któremu udało się strzelić warchlaka.
  Tak więc na pokocie znalazła się 1 łania, 3 dziki, i 2 lisy. Królem polowania został kol. Tomasz Mendrek
  https://picasaweb.google.com/117640924656960569239/16Grudnia2012?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJibo4behYTMmQE&feat=directlink

   ==============================================

  09.12.2012 r.
  Polowaliśmy w obw. 204, w pięknej zimowej scenerii. Na zbiórce stawili się myśliwi z naszego Koła oraz liczne grono gości zaproszonych, w tym koledzy myśliwi z KŁ „Sokół” Brenna, "Jarząbek" Wisła, „Bóbr” Żagań oraz kolega nie stowarzyszony. Łącznie polowaliśmy przy 24 myśliwych.
  W pierwszych dwóch miotach, w młodnikach na gruntach porolnych, nie spotkaliśmy zwierzyny. W miocie następnym były strzały do lisa, ale nieskuteczne. Dopiero „przy stawach” natknęliśmy się na watahy dzików. Padło wiele strzałów i w rezultacie na pokocie mieliśmy 3 dziki, kozę i dwa lisy. Szczególnie zadowoleni z tego polowania byli koledzy z Beskidu Śląskiego, bo to właśnie na nich tym razem wychodziła zwierzyna i mogli się wykazać celnym okiem.
  Królem polowania został kol. Robert Gorański – strzelił największego dzika. Sukcesy odnieśli też: kol. Adam Heller (KŁ „Sokół” Brenna) – v-ce król polowania ze swym pierwszym dzikiem w życiu
  kol. Andrzej Rudziński (KŁ „Jarząbek” Wisła) – dzik
  kol. Adam Wantulok (KŁ „Jarząbek” Wisła) - koza
  https://picasaweb.google.com/117640924656960569239/9Grudnia2012?authuser=0&authkey=Gv1sRgCLWsxJuOmvWMVQ&feat=directlink


   ==================================================================

  25.11.2012 r.
  Kolejne polowanie zbiorowe w obw. 215 Na zbiórce stawiło się 13 myśliwych w tym dwóch kol zaproszonych – kol Józef Śliwka z koła ,,Sokół” w Brennej i Tadeusz Giza z ,,Bóbr” Żagań. Polowanie prowadził kol. Józef Tylawski. Pierwsze mioty nie przyniosły wyników, choć padały strzały, dwa pudła do lisów zaliczył kol. Gałka. Okazało się też, że psy poszły na sąsiedni obw. za postrzeloną łanią, którą po krótkim poszukiwaniu przez Tadka Kubiaka udało się odnaleźć i skrócić jej cierpienia. W czwartym pędzeniu kol. Tadeusz Giza popisał się celnym strzałem do kozy. W przedostatnim pędzeniu św. Hubert znów był łaskawy dla kol. Kubiaka i pozwolił mu strzelić przelatka. Królem polowania został Kol Kubiak-1 łania i 1 przelatek. V-ce KP kol. Tadeusz Giza – 1 koza, 2 V-ce KP Jan Chomiak – 1lis
  https://picasaweb.google.com/117640924656960569239/2511?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMOUyYzhgauqMw&feat=directlink
  https://plus.google.com/photos/117640924656960569239/albums/5815350325270241281?banner=pwa&authkey=CMOUyYzhgauqMw
  =============================================================
  18.11.2012 r.
  18 listopada zapolowaliśmy w obw. 204. Prowadzącymi byli tym razem Tadeusz Kubiak i Tomasz Żubrowski. Przy pięknej jesiennej pogodzie na zbiórkę stawiło się 17 myśliwych. Pierwsze dwa mioty okazały się ,,puste”, więc zapadła decyzja by spróbować pierwszy raz,  wziąć młodniki sosnowe na gruntach porolnych przy Suchej Dolnej. Decyzja jak najbardziej słuszna. Już po pierwszych odgłosach naganki, wiadomo było że są dziki. Pierwszym szczęśliwcem, któremu udało się strzelić dzika był kol. Tadeusz Kubiak. W kolejnych miotach padły kolejne dziki, w sumie na pokocie znalazło się 8 dzików i 1 koza. Królem polowania został kol. Tadeusz Kubiak który strzelił 3 dziki.Vce KP –kol Andrzej Ejgierd – 2 dziki, Kol. Zbigniew Gałka, Mariusz Bawłowicz, Dariusz Wróblewski – po 1 dziku. Polowanie należy uznać do bardzo udanych. Prowadzący dołożyli wszelkich starań aby tak było.
  https://picasaweb.google.com/117640924656960569239/18Listopada201202?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIyW8-PFzp7MIA&feat=directlink

  ==========================================
  4.11.2012 r.
  POLOWANIE HUBERTOWSKIE 4.11.2012 r.
  4 listopada odbyło się nasze najważniejsze w sezonie polowanie - hubertowskie
  Przybyło 15 myśliwych, pogoda dopisała - było pochmurnie lecz ciepło i bez opadów. Zbiórka i odprawa myśliwych odbyły się na terenie ,,leśnej stadniny” u kol. Romana Wierzchosławskiego, skąd ruszyliśmy w łowisko, w obw. 215. Polowanie prowadzili kol. Tomasz Żubrowski i Tadeusz Kubiak. Pierwsze pędzenie w tzw. ,,Wierzbach” i pierwsze strzały. Kol. Bogdan Malinowski strzelał do łani, jednak nieskutecznie. W trzecim pędzeniu w ,, łąkowym” były łanie i znowu kol. Bogdan chybił. Kolejne ,,pewne” mioty okazały się puste , dopiero w ,,spalonym” spotkaliśmy dziki i tu pudłami „popisali się” kol. Paweł Basista i Tadeusz Kubiak.
  Ostanie „pędzenie” odbyło się w leśnej stadninie gdzie dzięki uprzejmości kol. Romana mogliśmy zregenerować utracone siły spożywając przepyszną grochówkę i kiełbasę z dzika.
  Mimo braku pokotu, polowanie należy uznać za udane, gdyż odbyło się w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Prowadzącym należą się słowa uznania, bo dołożyli wszelkich starań by polowanie było udane, jednak św. Hubert chciał inaczej...
  Darz Bór
  https://picasaweb.google.com/117640924656960569239/PolowanieHubertowskie?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOrNrpHZ3qHXnAE&feat=directlink
  https://picasaweb.google.com/117640924656960569239/ZdjeciaAutorstwaKolUkaszaSaranka?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIHLkbml9L2dTA&feat=directlink
  =====================================================
  28.10.2012 r.
  POLOWANIE ZBIOROWE 2.10.2012 r.

  Kolejne drugie polowanie zbiorowe w obw. 215 Zaplanowano je na dziki, łanie, kozy, lisy, kuny. Prowadzącym polowanie był Tomasz Żubrowski i Tadeusz Kubiak, który był odpowiedzialny za nagonkę. W polowaniu brało udział 10 myśliwych. Łowy przebiegały przy słonecznej i ciepłej aurze. Uroku polowaniu dodawała ponowa. Pierwszy miot przyniósł jednego przelatka,  w drugim były widziane łanie i dziki, ale uszły bez strzału. Kolejny miot i dublet do dzików  kol. D. Wróblewskiego i 1 kuna kol. Kubiaka. Piąte pędzenie w ,,Kanadzie” są dziki, pada 11 strzałów, w tym jeden skuteczny prowadzącego polowanie, kol. Żubrowskiego.
  W rezultacie na pokocie znalazły się 4 dziki 1 kuna 1 lis                                                                                    
  https://picasaweb.google.com/117640924656960569239/28Pazdziernika201202?authuser=0&authkey=Gv1sRgCL2XvuCrg-Tr2AE&feat=directlink

  ===========================================================


  14.10.2012 r.
  POLOWANIE ZBIOROWE 14.10.2012r. r.
  14 października 2012 r., rozpoczęliśmy sezon polowań zbiorowych. 
  Prowadzącym polowanie był kol. Tomasz Żubrowski, a pomagał mu kol. Tadeusz Kubiak. 
  W polowaniu brało 14 myśliwych. Zaplanowano je na dziki i sarny kozy, lisy 
  Pierwsze w tym sezonie polowanie przebiegło przy słonecznej pogodzie. Pierwsze mioty nie przyniosły wyników, choć nie były one puste. Dziki były, ale nie dawały się tak łatwo wypędzić. Szczęśliwym okazał się 6 miot w którym strzelono trzy dziki i kozę 
  Królem Polowania został kol. Tadeusz Kubiak, który strzelił dwa dziki
  I vice KP – kol. Gałka Zbigniew – 1 dzik, 
  II vice KP –  kol. Smolny Eugeniusz  – 1 koza. 
  Oprawę muzyczną na polowaniu zapewnił nam kol. Krzysztof Boczniewicz z synem Hubertem
   https://picasaweb.google.com/117640924656960569239/14Pazdziernika2012?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPzky43b9MHAZg&feat=directlink
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  21.06.2012 r.
  21 czerwca dzieci z przedszkola komunalnego nr 3 "Pod dębami" w Szprotawie miały okazję uczestniczyć w spotkaniu z członkami naszego koła, kol Andrzejem i Tomkiem. Dzieci poznały odgłosy zwierząt, dowiedziały się też jak wygląda dzik, borsuk, kuna, bóbr. Dla wielu z nich zaskoczeniem było, że sarna nie jest ,,żoną" jelenia, że są to dwa różne gatunki. W trakcie spotkania dzieci , poznały też urządzenia służące dokarmianiu zwierząt dziko żyjących. Spotkanie zakończyło się wizytą u kol Romana w ,, Leśnej Stadninie" gdzie zostały poczęstowane kiełbasą z ogniska i miały możliwość, przejażdżki konno.
  https://picasaweb.google.com/117640924656960569239/NowyFolder02?authuser=0&authkey=Gv1sRgCP3oh_qDzYD5Kg&feat=directlink

  ------------------------------------------------------------------------------------------------
  15.01.2011 r.
  POLOWANIE ZBIOROWE 15.01.2012 r.
  15.01.2011 r. spotkaliśmy się na polowaniu zbiorowym w obw 215. Po krótkiej odprawie na której stawiło się 16 myśliwych pełni nadziei, ostatni raz w tym sezonie, udaliśmy się w łowisko. Niestety św. Hubert nie był dla nas tym razem łaskawy. W czterech pierwszych miotach dzików nie było, dopiero w piątym miocie w ,,świniarni” nagonka ruszyła dziki. Okazję strzelenia dzika miał kol. Roman Wierzchosławski na którego wybiegła watażka złożona z 6 przelatków, jednak jego strzały były niecelne. Celny zaś strzał do przelatka oddal kol. Józef Górecki z KŁ ,,Dzik” z Przysuchej. Kolejny i ostatni już miot w tym polowaniu również okazał się pusty. Po polowaniu udaliśmy się do kwatery myśliwskiej na gorącą grochówkę.
  https://picasaweb.google.com/117640924656960569239/NowyFolder?authuser=0&authkey=Gv1sRgCLzanuKRvJXIfg&feat=directlink
  ___________________________________________________________


  8.01.2012 r.
  POLOWANIE ZBIOROWE 08.01.2012 r.
    Dzisiaj spotkaliśmy się na kolejnym polowaniu zbiorowym. Tym razem odbyło się ono w obw. 215 w okolicach Krzywczyc. Prowadzili je kol. Tomasz Żubrowski i kol. Tadeusz Kubiak. Zapewne niekorzystna pogoda wystraszyła wielu kolegów, gdyż na zbiórkę stawiło się tylko 10 myśliwych z naszego koła, oraz 4 kol. z kół ,,Jarząbek" w Wiśle, ,,Sokół" w Brennej, ,,Brzezie" w Haźlach oraz ,,Jenot" w Bogatyni.
  Po siedmiu miotach na pokocie mieliśmy jedną łanię, jednego przelatka i koźlę.
  Królem polowania został kol. Piotr Cieślar, który w „wierzbach”strzelił łanię. Również w ,,wierzbach" kol. Adam z koła ,,Jarząbek" w Wiśle strzelił przelatka i tym samym został v-ce królem. Polowanie zakończyliśmy w „Leśnej Stadninie” u kol. Romana Wierzchosławskiego, gdzie posililiśmy się wyśmienitym  kapuśniakiem przygotowanym przez kol. M. Michalskiego. Strzelcom serdecznie gratulujemy, a organizatorom dziękujemy za włożony trud.
  Darz Bór

  https://picasaweb.google.com/117640924656960569239/Polwanie8012012?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOv9z-fEpdXFIg&feat=directlink
  _______________________________________________________________________


  28.12.2011 r.
  Okres poświąteczny to dobry czas na przegląd, łowiska, urządzeń łowieckich i uzupełnienie karmy. W pierwszy dzień po świętach Bożego Narodzenia kol. Jan Chomiak, Tomasz Żubrowski, Tadeusz Kubiak, Andrzej Zapolski i Tomasz Biniek przetransportowali i ustawili w łowisku paśnik wykonany przez kol. Stanisława Woźniaka i Piotra Cieślara. Uzupełniono sianem pozostałe paśniki a na buchtowiska wywieziono owies i buraki, w lizawkach wyłożono sól.
  https://picasaweb.google.com/117640924656960569239/Pasnik?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIfnjYesyamYMw&feat=directlink
  --------------------------------------------------------------------------------------------


  18.12.2011 r.
  POLOWANIE ZBIOROWE 18.12.2011 r.
  18.12.2011 r. polowaliśmy w obw. 204 przy udziale 17 kolegów myśliwych.  Tym razem wzięliśmy 8 miotów i na rozkładzie mieliśmy 3 dziki, sarnę kozę  i lisa.  Dziki strzelili koledzy: Dariusz Wróblewski, Krzysztof Kosmala i Stanisław Woźniak. Kozę strzelił kol. Andrzej Ejgierd, a lisa kol. Tomasz Biniek.  Polowanie zakończyliśmy w Gościeszowicach, posiłkiem przygotowanym przez kol. Zbigniewa Michalskiego.
  https://picasaweb.google.com/117640924656960569239/PolowanieZbiorowe18122011
  Obw204?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNuomMOwktqXcg&feat=directlink
  Koledzy, przypominamy o zdawaniu karmy !


  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  5.12.2011 r.
  POLOWANIE ZBIOROWE 4.12.2011 r.


   
  4 grudnia polowaliśmy w obw. 204, przybyło 13 myśliwych. Przed wyruszeniem w knieję ślubowanie myśliwskie złożył kol. Mariusz Chrupała z OHZ Szprotawa.
      Pogoda tym razem była „w kratkę” - nieco słońca, ale nie zabrakło też deszczu. Opolowaliśmy 6 miotów i już w pierwszym padły strzały. Kol. Piotr Cieślar postrzelił dzika, którego do końca następnego pędzenia nie udało się dojść. Odnalazł się on w pędzeniu trzecim, w wierzbach, przytrzymywany cały czas i głoszony przez psa kol. Chomiaka. Tu też dzik został dostrzelony. Dobry pies, ku naszemu zmartwieniu, a szczególnie wielkiemu zmartwieniu kol. Chomiaka, starcie z dzikiem przypłacił ranami i odwieziony został już do swego kojca - wizyta u weterynarza okazała się też konieczna. Mamy nadzieję, że pies szybko wróci do sił.
       W miocie następnym padł kolejny dzik, i znowu szczęśliwym strzelcem został kol. Cieślar.
       W „Kanadzie” zauważono sporą watahę, jednak z uwagi na bardzo trudny, podmokły teren, zrezygnowano z obstawienia miotu, do którego się przemieściła.
      W miocie ostatnim, „spalonym”, widziano jelenie - i byki i łanie, padły strzały do kozy, ale na pokot nic nie przybyło.
       Polowanie zakończyło się w „Leśnej Stadninie” gorącą grochówką, serwowaną przez kol. Zbigniewa Michalskiego.
      Ze względu na bardzo zmienną aurę tego dnia i nie najłatwiejszy teren, słowa podziękowania należą się tym, którzy byli w nagonce.  --------------------------------------------------------------------------------------------------
  21.11.2011 r.


  POLOWANIE ZBIOROWE 20.11.2011 r.
      
      Kolejne polowanie zbiorowe w obw. 204. Na zbiórce o godz. 8 00 stawiło się 16 myśliwych, w tym 4 z KŁ ,,Jarząbek" w Wiśle i kol. z KŁ ,, Jenot" Bogatynia. Polowanie prowadził kol.Tomasz Żubrowski, a pomagał mu kol Tadeusz Kubiak. Przy sprzyjającej pogodzie, pierwsze mioty nie przyniosły wyników,choć nie były ,,puste". Pierwszy dzik padł w czwartym miocie, szczęśliwym strzelcem został kol. Marcin Michalski. Następne dwa dziki zostały strzelone w kolejnym miocie przy tzw. ,,stawie" i tu szczęśliwcami zostali kol. Jan Chomiak i Piotr Cieślar. Po krótkiej przerwie na gorący posiłek, który zorganizował nam kol. Michalski, obstawiliśmy miot na ,,2" przy torach i ten okazał się najobfitszy. Św Hubert tym razem był łaskawy dla kol. Tadeusza Kubiaka, Andrzeja Zapolskiego (było to jego 3 polowanie zbiorowe), Roberta Rybickiego i dla kol z Bogatyni. W rezultacie na pokocie znalazło się 8 dzikow, jedno koźlę i jeden lis.  Królem Polowania został kol. Marcin Michalski - 2 dziki. Vice KP - Tadeusz Kubiak - 1 dzik, 1 koźle, 1 lis. Wszystkim kolegom, którzy przyczynili się do zorganizowania polowania i biesiady należą się słowa uznania i podziękowania.
  Królom zaś serdeczne gratulacje


  ______________________________________________________  08.11.2011 r.

  POLOWANIE HUBERTOWSKIE
      W niedzielę 6 listopada br. w Kole naszym odbyło się polowanie hubertowskie.  Pogoda dopisała wyjątkowo, frekwencja też – w polowaniu udział wzięło 25 kolegów myśliwych.
  Zbiórka myśliwych i odprawa odbyły się na terenie "Leśnej Stadniny" w Krzywczycach, u kol. Romana Wierzchosławskiego.
  Przed wyruszeniem w knieję, ślubowanie myśliwskie złożyli koledzy:
  Łukasz Saranek - członek naszego Koła
  Antoni Kęsy - gość, niestowarzyszony
      Polowaliśmy w obw. nr 215 i po czterech pędzeniach na rozkładzie mieliśmy jelenia byka, łanię, cielę, sarnę kozę i dzika. Św. Hubert tym razem był łaskawy dla kolegów:
  Andrzeja Ejgierda – łania, cielę i koza (na jednym stanowisku !)
  Dariusza Wróblewskiego – jeleń byk
  Jana Chomiaka – dzik
      Upolowaną zwierzynę ułożono na pokocie w kniei, przy dźwiękach sygnałów łowieckich w wykonaniu kol. Romana Stachurskiego.
  Tak zakończyło się pełne emocji i wrażeń polowanie.
       Po pokocie powróciliśmy do "Leśnej Stadniny", gdzie do części myśliwych dojechały rodziny i gdzie czekał nas doskonały posiłek przygotowany przez kol. Romana Wierzchosławskiego i kol. Zbigniewa Michalskiego, a później w miłej, koleżeńskiej atmosferze do wieczora trwały myśliwskie opowieści, wspominanie chwil spędzanych w łowisku i przeżytych tam myśliwskich przygód.
   
  https://picasaweb.google.com/117640924656960569239/Polowanie
  Hubertowskie2011?authuser=0&authkey=Gv1sRgCI_i5fCf7ayZeg&feat
  =directlink

   


  -------------------------------------------------------------------------------------


  08.11.2011 r.
  SKŁADKA na PZŁ za 2012 r. wynosi 300,00 zł.
  Wpłaty należy dokonać w terminie do 10 grudnia 2011 r.
  u kol. J. Tylawskiego.


  -----------------------------------------------------------------------------------------------


  10.10.2011 r.

  POLOWANIE ZBIOROWE 9.10.2011 r.
  https://picasaweb.google.com/117640924656960569239/Polowanie
  Zbiorowe9102011Obw204?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMbH0djAzdHxI
  Q&feat=directlink